O mne

Daňový poradca č. lic. Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) 256/94 a audítor č. lic. Slovenskej komory audítorov (SKAÚ) 749/99.

Absolvent vysokej školy Ekonomickej Bratislava v roku 1981 – špecializácia účtovníctvo. V oblasti účtovníctva pracujem od roku 1981. Od uvedeného roku až do roku 1991 ako vedúci učtárne.

V daňovej oblasti pracujem od roku 1991 najskôr ako riaditeľ Daňového úradu v Partizánskom a po absolvovaní skúšok daňového poradcu som spoluzakladajúcim spoločníkom spol. Notax v.o.s. so sídlom v Partizánskom, ktorá poskytuje daňovoporadenské služby.

V roku 1999 som získal oprávnenie SKAÚ na vykonávanie auditu účtovných závierok. Pôsobím ako člen metodickej komisie informačných systémov pri SKDP.

Absolvované kurzy a školenia

Kurz vedúcich pracovníkov daňových úradov
1991, Ministerstvo financií SR
vydané osvedčenie o absolvovaní

Accounting for Tax Officials
1992, Ministerstvo financií SR a OECD Viedeň
Medzinárodný tréningový program vo Viedni pre pracovníkov daňových správ európskych krajín
vydané osvedčenie o absolvovaní

Management development program for executives
1993, Ministerstvo financií SR
vydané osvedčenie o absolvovaní