0

Ďaľšie dôležité zmeny. ktoré by sme mali mať v pozornosti od 1.1.2014

Pokračuj v čítaní

0

Od 1. 1. 2014 nastali dosť významné zmeny v daňových zákonoch a iných zákonoch týkajúcich sa podnikania v SR.

Pokračuj v čítaní

Opatrenie MF SR k obsahu poznámok

Zverejnené 31 januára 2012 by v Všetky

0

Stiahnite si Opatrenie MF SR k obsahu poznámok

Pokračuj v čítaní

Poznámky k účtovnej závierke

Zverejnené 31 januára 2012 by v Všetky

0

Stiahnite si Poznámky k účtovnej závierke

Pokračuj v čítaní

0

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2012

Pokračuj v čítaní

0

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Pokračuj v čítaní

Zmeny zákonov od 1. 1. 2011

Zverejnené 09 januára 2011 by v Daň z príjmu

0

Od 1. 1. 2011 vstúpili do platnosti viaceré zákony ktoré menia podnikateľské prostredie.

Pokračuj v čítaní

0

Zmena zdaňovania zamestnaneckej opcie § 5.Zdaňuje sa rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestaneckej akcie platnej v prvý deň možnosti realizácie opcie. Finančný príspevok na stravovanie § 5 Oslobodzuje sa finančný príspevok poskytnutý na stravovanie zamestnanca za podmienky doloženia lekárskeho potvrdenia. Poistné príspevky na zahraničné poistenie § 5. Zrovnoprávňuje sa oslobodenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom za zamestnanca. Pri účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve sú v informácii popísané problémy späatného lízingu, hmotného majtku, rezerv, kurzových rozdielov, majetok získaný nepeňaným vkladom, obstarávaných investícií, nepeňažných vkladov, záväzky po 3 rokoch po splatnosti a pod.

Pokračuj v čítaní

0

Novela prináša viaceré kľúčové zmeny v zdaňovaní služieb vyplývajúce z úpravy miesta dodania služby, predovšetkým, čo sa týka fakturácie za cezhraničné služby. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH poskytnutím / nadobudnutím väčšiny cezhraničných služieb bude viesť k častejšej aplikácii mechanizmu samozdanenia a hláseniu služieb prostredníctvom mesačných Súhrnných výkazov.

Pokračuj v čítaní

0

V nadväznosti na tieto zmeny platitelia DPH od 1.7.2009 preukazujú vývoz tovaru výlučne colným vyhlásením v elektronickej podobe.

Pokračuj v čítaní