Daňové poradenstvo

Cieľom daňového poradenstva je jednorázovo alebo priebežné poskytovanie rád z oblastí daní. Tieto služby poskytujem hlavne prostredníctvom spol. NOTAX v.o.s, ktorej som jedným zo spoločníkov.
Služby:

  • Dohľad a outsourcing daňových záležitostí klienta
  • Riešenie daňových problémov (vypracovanie odborných stanovísk)
  • Daňový audit – poskytuje klientovi informáciu o súlade ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov, má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov
  • Daňové plánovanie
  • Zastupovanie klienta voči daňovému úradu a oprávneným štátnym inštitúciám
  • Efektívne využitie možnosti optimalizácie daňových povinností klienta v rámci platnej legislatívy
  • Spracovanie daňového priznania
  • Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
  • Daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločnosti
  • Zastupovanie klientov pri vrátení DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ.