Audit

Audit finančných výkazov predstavuje systematický proces zhromažďovania a hodnotenia dôkazov týkajúcich sa informácií zverejnených v účtovnej závierke, s cieľom zistiť mieru súladu medzi týmito informáciami a stanovenými kritériami na základe ktorých audítor získa primerané uistenia, že tvrdenia obsiahnuté vo finančných výkazoch klienta zodpovedajú skutočnosti.
Audit vykonávam v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, etickým kódexom a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).
Služby:

Štatutárny audit
Je určený pre klientov, ktorým vyplýva povinnosť overovania účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
Priebežný audit
Vykonáva sa v priebehu účtovného k určitému dňu, ktorý je iný ako deň ku ktorému je spoločnosť povinná zostaviť účtovnú závierku.
Forézny audit
Slúži na odhaľovanie účtovných podvodov, sprenevery a obdobných protiprávnych stavov a jednaní
Audit mimoriadnych účtovných závierok
Vykonáva sa pri zlúčení, splynutí, rozdeľovaní spoločnosti, pred vstupom do likvidácie, konkurzu.
Audit konsolidovaných účtovných závierok
Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje informácie o konsolidovanom celku. Zostavuje ju materská účtovná jednotka. Takisto zostavuje aj výročnú správu. Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa za konsolidovaný celok musí byť overená audítorom.
Transformácia účtovných závierok
Je určená pre slovenské dcérske spoločnosti, ktoré zostavujú tzv. konsolidačné balíky zostavené podľa princípov IAS / IFRS.