0

Zmena zdaňovania zamestnaneckej opcie § 5.Zdaňuje sa rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestaneckej akcie platnej v prvý deň možnosti realizácie opcie. Finančný príspevok na stravovanie § 5 Oslobodzuje sa finančný príspevok poskytnutý na stravovanie zamestnanca za podmienky doloženia lekárskeho potvrdenia. Poistné príspevky na zahraničné poistenie § 5. Zrovnoprávňuje sa oslobodenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom za zamestnanca. Pri účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve sú v informácii popísané problémy späatného lízingu, hmotného majtku, rezerv, kurzových rozdielov, majetok získaný nepeňaným vkladom, obstarávaných investícií, nepeňažných vkladov, záväzky po 3 rokoch po splatnosti a pod.

Pokračuj v čítaní