Niečo na úvod

Pri našej vzájomnej spolupráci so mnou máte k dispozícii veľké množstvo skúseností, odborných poznatkov, a takisto aj meno, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Pri riešení Vašich daňových a účtovných záležitostí som odhodlaný odovzdať Vám pridanú hodnotu, praktické a na mieru šité poradenstvo.

Mám zaužívané pravidelné návštevy u klientov, kde v ich pracovnom prostredí identifikujem daňové riziká, ktoré konzultujem s klientom. Výsledkom navrhovanej eliminácie rizika sú minimálne dva varianty riešenia. Úspešnosť poskytnutej rady je priamo úmerná jej poskytnutiu včas. Častokrát rozhoduje kvalita predložených dôkazov a čas 15 dní na odvolanie voči rozhodnutiam správcu dane mnohokrát nepostačuje na získanie dôkaznej sily voči správcovi dane.

Za uplynulú dobu poskytovania daňovoporadenských služieb môžem zovšeobecniť jav, že pokiaľ klient má poskytovaný pravidelný servis v oblasti účtovníctva a daní, daňové nálezy a sankcie sú minimálne a pre klienta znesiteľné. Po uplynulých rokoch však s istotou môžem zovšeobecniť aj ten fakt, že pokiaľ klient zanedbá oblasť účtovníctva a daní, sankcie majú častokrát nepredvídateľný dopad na daňový subject. Stretávam sa so skutočnosťou, že správca dane do desiatich rokov “nezabúda” na daňový subjekt.